Durlston Court

Becton Lane, Barton-on-Sea, New Milton, Hampshire, BH25 7AQ